Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle verbintenissen tussen de in Nederland gevestigde vennootschappen behorende tot de Markant Group (waaronder Markant Nederland B.V. en Markant International B.V.), gevestigd te Houten, verder te noemen ‘Markant’, en haar afnemers of opdrachtgevers, verder te noemen ‘de koper’, welke zijn ontstaan ingevolge, hetzij overeenkomst, hetzij de wet.

1.2 Afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen strijdig met deze voorwaarden zijn voor Markant slechts bindend indien en voor zover deze door Markant schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd blijkt te zijn met een wettelijk voorschrift, dan zal deze bepaling zodanig worden gelezen dat de strijdigheid wordt opgeheven. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan blijft deze bepaling buiten toepassing, waarbij de overige bepalingen gehandhaafd blijven.

1.4 Markant wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper van de hand. Onder ‘zaken’ wordt in deze voorwaarden tevens verstaan het leveren van diensten, zoals project-support, projectadvisering, montage, programmering en onderhoud. Onder ‘koper’ wordt tevens de opdrachtgever bedoeld.

1.5 Markant is gerechtigd om de inhoud van deze algemene voorwaarden bij te stellen en/of te wijzigen. Koper wordt hierover voortijdig per mail geïnformeerd.

 

Artikel 2: Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle offertes en aanbiedingen door of namens Markant gedaan, ook indien door een vertegenwoordiger en ongeacht of deze bevoegd was, tot levering van zaken of het verrichten van diensten, op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.

2.2 Een order kan worden geplaatst via de webshop van Markant. Voor het gebruik van de webshop dient koper een klantnummer te hebben. Bij aanmelding als gebruiker op de webshop verkrijgt koper een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. De order komt direct bij Markant in het systeem en wordt door Markant gecontroleerd. Een orderbevestiging volgt automatisch.

2.3 Alle offertes en aanbiedingen zijn 30 dagen geldig. Indien niet binnen deze termijn wordt aanvaard, vervalt de aanbieding/offerte. Bij aanvaarding na 30 dagen kunnen er wijzigingen in de aanbiedingen/offertes voorkomen, waaronder doch niet uitsluitend prijsverschillen.

2.4 Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke – per post of per e-mail – bevestiging door Markant.

2.5 In het geval Markant de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd vormt het enkele feit van ieder begin van uitvoering danwel levering c.q. het verrichten van de dienst, voldoende bewijs van het bestaan en de datum van de overeenkomst.

2.6 Markant heeft het recht een aanbod jegens een koper, die dat heeft aanvaard, mits binnen twee werkdagen na de aanvaarding, te herroepen, indien zij om haar moverende redenen de overeenkomst niet wenst aan te gaan.

2.7 Wijzigingen van de opdracht door toedoen van de koper kunnen gevolgen hebben voor de opdracht. Eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn, komen voor rekening van de koper. Wijzigingen dienen zo snel mogelijk na het bekend worden van de wijziging aan Markant te worden gemeld. Bij te late melding van eventuele wijzigingen, behoudt Markant zich het recht voor de wijzigingen niet mee te nemen bij de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 3: Prijzen en Levering

3.1 Alle genoemde prijzen in de prijslijst zijn adviesverkoopprijzen exclusief BTW, verzend-, transport-, en verzekeringskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Service- en tekenkosten zijn vermeld als netto prijzen, exclusief BTW. Markant behoudt zich het recht voor de prijslijst jaarlijks te wijzigingen waar nodig. Na wijziging komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen, behoudens voor de reeds lopende opdrachten.

3.2 Voor leveringen in Nederland, België en Luxemburg (Benelux) gelden de prijzen franco grens, tenzij anders is vermeld in de verkoopprijslijst, aanbiedingen of opdrachtbevestigingen van Markant.

3.3 Markant heeft het recht om prijsstijgingen, waaronder begrepen prijzen van grondstoffen, de invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen, die optreden na de totstandkoming van de overeenkomst door te berekenen aan de koper, ongeacht of deze voorzienbaar waren.

3.4 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken door Markant ex works. De levering van zaken door Markant aan de koper vindt plaats op het tijdstip, waarop de gekochte zaken aan de koper ter beschikking worden gesteld.

3.5 Orders worden alleen uitgeleverd indien de dan openstaande orderbedragen en openstaande facturen gezamenlijk de individuele kredietruimte dan wel krediettermijn niet overschrijden. Deze limieten worden bepaald met behulp van kredietinformatie en het betalingsgedrag vanuit het verleden.

3.6 Plaats van aflevering is de plaats welke is opgenomen in de opdrachtbevestiging. Hiervan kan enkel worden afgeweken indien dit vooraf met Markant is afgestemd en dit schriftelijk is bevestigd.

3.7 Indien Markant het vervoer verzorgd, zijn de kosten van het vervoer en het risico vanaf de belading voor rekening van de koper.

3.8 Markant heeft het recht te allen tijde een deelbare order in twee of meer gedeelten af te leveren en die gedeelten terstond in rekening te brengen.

3.9 Markant behoudt zich het recht voor zaken onder rembours te leveren.

3.10 Verkochte zaken zijn vanaf het tijdstip van de levering voor risico van de koper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, één en ander met in achtneming van het bepaalde in artikel 6 betreffende het

eigendomsvoorbehoud.

3.11 Er is een ruime voorraad projectmeubilair van Markant beschikbaar. Orders worden, wanneer op voorraad,

binnen tien werkdagen afgeleverd (op een paar uitzonderingen na). Elke werkdag wordt er in een ander

postcodegebied in de Benelux geleverd (de zogenaamde standaard routedag). Mocht het meubilair van koper

niet op voorraad zijn, heeft het een levertijd van 6-8 weken.

3.12 Levering buiten de standaard routedag is mogelijk, de kosten hiervan zijn op aanvraag. Wanneer mogelijk wordt

er geleverd met een pakketdienst en zal de order binnen twee werkdagen worden geleverd. Voor leveringen

buiten de Benelux wordt een toeslag berekend die afhankelijk is van het land en de transporteur. Speciale

wensen zijn in overleg realiseerbaar.

3.13 Overeengekomen levertermijnen zullen nimmer als fatale termijn kunnen worden aangemerkt. Bij

overschrijding van de overeengekomen termijn zal Markant in overleg treden met de koper.

3.14 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment, waarop deze aan hem ter beschikking

worden gesteld dan wel op het moment, waarop deze volgens overeenkomst hem worden bezorgd.

3.15 Indien de koper de afname weigert of nalatig is met verstrekken van informatie of instructie, noodzakelijk

voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper, die alle aanvullende kosten,

waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zal zijn.

3.16 Geleverde zaken worden in beginsel nimmer door Markant teruggenomen; in geval, om welke reden ook,

Markant uitdrukkelijk aan de koper toestaat enige zaak te retourneren, zal deze steeds voor risico van de koper

worden vervoerd en komen laad, transport, opslag en verdere daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van

de koper.

3.17 Orders met een netto waarde boven € 300,00 exclusief BTW worden franco aan huis geleverd. Beneden

deze grens wordt een bijdrage van € 29,50 berekend voor orderhandelingskosten. Onder leveringen verstaat

Markant: levering op het vaste land, begane grond, achter de eerste deur, gebaseerd op aflevering door één

chauffeur.

3.18 Markant behoudt zich het recht voor werkzaamheden door derden te laten verrichten.

 

Artikel 4: Projectsupport en advisering

4.1 De kosten voor het maken van CAD-tekeningen, collages en presentaties, alsmede de kosten van

projectbegeleiding komen voor rekening van de koper.

4.2 De adviezen, presentaties, instructies e.d. worden door Markant naar beste weten gegeven. Markant staat

echter niet in voor het behalen van het door de koper daarmee gewenste resultaat.

 

Artikel 5: Reclames

5.1 De koper dient de door hem gekochte zaak bij levering onverwijld te controleren dan wel te doen controleren

voor wat betreft hoeveelheid, soort, deugdelijkheid en andere hoedanigheden en dient eventuele

verschillen binnen acht dagen na levering, danwel binnen 8 dagen nadat eventuele verschillen in redelijkheid

geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk (per post of per mail) aan Markant te melden onder

gelijktijdige verzending van een schriftelijke (per post of per mail) bevestiging. Geringe afwijkingen in kleur,

materiaalstructuur of eindafwerking zijn geen grond voor reclamatie.

5.2 In ieder geval zal beoordeling of de zaak beantwoordt aan hetgeen daaromtrent is overeengekomen

plaatsvinden naar de toestand, waarin het verkeert op het tijdstip van de levering.

5.3 Zaken, waaromtrent door de koper is gereclameerd zullen door deze ongebruikt op een daartoe geschikte

plaats ter beschikking van Markant worden gehouden, aan wie bovendien prompt toegang zal worden verleend

tot de plaats(en), waar de zaken zijn opgeslagen. Het is koper niet toegestaan deze zaken, zonder toestemming

van Markant, retour te zenden. Indien zulks wel geschiedt dan komen de kosten hiervan voor rekening van de

koper.

5.4 Indien de koper niet binnen de in artikel 5.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, de reclame niet schriftelijk

heeft bevestigd dan wel het in het voorgaande lid gestelde niet is nagekomen, zal de koper geacht worden het

afgeleverde als in alle opzichten deugdelijk te hebben aanvaard en vervallen alle vorderingsrechten terzake.

5.5 Bij het afhalen van goederen is na het verladen geen reclamatie meer mogelijk. De controle dient derhalve ter

plekke bij het afhalen plaats te vinden. Goederen die niet volgens afspraak afgehaald worden, zullen volgens de

normale routing verstuurd worden.

5.6 Niet-voorraad houdende producten worden niet retour genomen. Retourzendingen kan Markant alleen

accepteren, indien deze voorzien zijn van een door Markant afgegeven credit-ordernummer, afgegeven op

basis van de originele factuur, en een degelijke verpakking.

5.7 Goederen moeten uiterlijk binnen 10 werkdagen, na ontvangst van de retourbevestiging, ontvangen zijn door

Markant. Indien de goederen niet zijn verpakt houdt Markant zich het recht voor om extra creditering en/of

verpakkingskosten in rekening te brengen.

5.8 Ieder recht op reclame vervalt, wanneer de afgeleverde zaken geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van door Markant aan de koper verkochte en geleverde zaken zal eerst op de koper overgaan,

indien en zodra de koper al haar verplichtingen jegens Markant ten volle heeft voldaan.

6.2 Onder de verplichtingen als in artikel 6.1 bedoeld, worden tevens verstaan alle schadevergoedingen, waaronder

renten, boeten en kosten, welke de koper aan Markant verschuldigd is of wordt terzake van het niet dan wel

niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van die verplichtingen.

6.3 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden

tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal, al zijn aanspraken op verzekeraars aan

Markant te verpanden en de polis van deze verzekering aan Markant ter inzage te geven.

6.4 De koper mag de door Markant afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, slechts

doorverkopen in de normale uitoefening van een bedrijf, in welk geval de koper op zijn beurt gehouden is die

zaken onder beding van eigendomsvoorbehoud af te leveren.

6.5 Het is de koper verboden de door Markant afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, te

verpanden of daarop enig ander recht te vestigen.

6.6 Indien de koper zijn verplichtingen als in artikel 6.3 en/of 6.4 bedoeld niet nakomt of er gegronde vrees

bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Markant gerechtigd afgeleverde zaken bij de koper of derden, die de

zaak voor de koper houden, weg te halen of te doen halen, waartoe de koper verplicht is alle medewerking te

verschaffen, bij gebreke waarvan door hem ten gunste van Markant een boete zal worden verbeurd ter grootte

van 10% (tien ten honderd) van het door hem verschuldigde per dag dat hij in gebreke blijft. Het door koper

verschuldigde bedrag blijft volledig opeisbaar.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Markant zal nimmer aansprakelijk zijn voor een gebrek van een afgeleverde zaak, dat het gevolg is van enig

gebrek in een door een derde aan haar afgeleverd product.

7.2 In geval van aansprakelijkheid van Markant terzake van enig gebrek, ontstaan tijdens enige handeling, welke

Markant heeft verricht of die aan haar kan worden toegerekend, zonder dat zich de omstandigheid als in artikel

7.1 genoemd voordoet, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van

Markant gedane uitkering, indien en voor zover die aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt;

indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of de schade niet door verzekering wordt gedekt, is de

aansprakelijkheid beperkt tot de netto-factuurwaarde van de betreffende levering of verrichte dienst, doch in

ieder geval tot een bedrag van maximaal € 2.500,00 (vijfentwintig honderd euro).

7.3 Op gebreken in de door Markant geleverde zaken of verrichte diensten dient de koper binnen acht dagen,

nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijze heeft kunnen constateren, jegens Markant een

beroep te doen.

7.4 Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Markant terzake van

gebreken in afgeleverde zaken of verrichte diensten zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van

aflevering.

7.5 De aansprakelijkheid van Markant voor schade, die het gevolg is van het handelen, de fouten of nalatigheden

van personen, die niet in haar dienst zijn, doch van wier diensten zij gebruik maakt, zal zijn beperkt

overeenkomstig het in artikel 7.2 gestelde.

7.6 Indien een persoon als bedoeld in artikel 7.5 wordt aangesproken terzake van schade, door hem toegebracht

bij de uitvoering van een taak ten dienste van Markant, zal hij het recht hebben zich te beroepen op iedere door

Markant jegens diens wederpartij bedongen aansprakelijkheidsbeperking of uitsluiting.

7.7 Markant zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schades en/of gebreken in afgeleverde zaken of

verrichte diensten die zijn ontstaan door of namens koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.8 Markant zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor door de koper geleden vervolgschade.

Artikel 8: Annulering en ontbinding

8.1 De bevoegdheid van de koper tot buitengerechtelijke ontbinding wegens tekortkoming van Markant wordt

uitgesloten.

8.2 Een overeenkomst zal geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden, indien en zodra de koper zonder

goede gronden geweigerd heeft de verkochte zaken in ontvangst te nemen, onverminderd het recht van

Markant op waarde en schadevergoeding. Markant heeft evenzeer het recht de overeenkomst te ontbinden

indien de koper failliet is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of om toepassing van de Wet

Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft verzocht. Markant is in dat geval geen vergoeding aan koper

verschuldigd. Eventueel door koper aan Markant reeds betaalde bedragen blijven wel verschuldigd.

8.3 Annulering van een bestelling (dus voordat deze is uitgeleverd) door koper is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk

anders overeengekomen. Indien koper een bestelling niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij

gehouden aan de volgende voorwaarden:

– Specials kunnen niet worden geannuleerd of worden voor 100% doorberekend;

– Koper is binnen 5 werkdagen na verzending van de orderbevestiging 20% van het netto factuurbedrag

verschuldigd als annuleringskosten (met een minimum van € 19,50);

– Koper is na 5 werkdagen na verzending van de orderbevestiging 35% van het netto factuurbedrag

verschuldigd als annuleringskosten. Markant heeft op dat moment de gehele order in bestelling gezet bij de

leveranciers (met een minimum van € 19,50);

– Bij het wijzigen van de leverdatum worden opslagkosten in rekening gebracht.

8.4 Retourzendingen en crediteringen worden alleen geaccepteerd indien Markant zich vooraf met de

terugzending akkoord heeft verklaard en terugzending franco geschiedt. Bij creditering worden 35% kosten

over het netto-factuurbedrag in rekening gebracht (met een minimum van € 19,50). Dit is slechts een bijdrage

in de werkelijke kosten, bestemd voor de administratieve-, logistieke- en controlekosten.

8.5 Retourzendingen die door Markant gehaald worden, zullen extra belast worden met een minimum van €

19,50. Goederen dienen in een originele verpakking retour gezonden te worden. Indien goederen opnieuw

verpakt moeten worden, omdat er een adequate verpakking ontbreekt, zal Markant minimaal € 19,50 voor

verpakkingskosten in rekening brengen. Specials zijn uitgesloten van creditering.

 

Artikel 9: Schadevergoeding

9.1 Onverminderd het recht tot schadevergoeding uit hoofde van tekortkoming in de nakoming daarvan, zal de

koper zijn gehouden aan Markant alle aanvullende schade te vergoeden, die deze heeft geleden terzake van

tekortkoming door de koper.

9.2 Tot de schade als artikel 9.1 behoort in ieder geval:

– Een rente over het niet betaalde gedeelte van vorderingen vanaf de dag van ingang van het kopersverzuim

tot aan de dag der algehele voldoening ten belope van 1% per maand;

– Alle kosten van invordering na ingebrekestelling, waaronder begrepen de kosten van retour wissels,

kwitanties, protesten, alsmede van naar het redelijk oordeel van Markant noodzakelijk buitengerechtelijk en

gerechtelijk incasso, waartoe behoren de kosten van juridische bijstand, welke worden vastgesteld conform

de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 10: Garantie

10.1 Indien Markant jegens de koper enige garantie of ander recht met betrekking tot de verkochte zaak heeft of

geacht wordt te hebben verleend, zal dat recht niet overgaan op degene, die de zaak, hetzij bewerkt, hetzij

onbewerkt, onder bijzondere titel van de koper verkrijgt.

10.2 Producten die tijdens de in de Markant prijslijst vermelde garantietermijnen defect raken wegens een

fabricagefout, worden kosteloos hersteld. Markant draagt zorg voor het herstellen van het defecte product.

Herstelwerkzaamheden vinden plaats in het magazijn van Markant, tenzij partijen anders overeenkomen.

10.3 Bij leveringen buiten de Benelux en de eilanden zal het bewuste product aangeboden moeten worden aan

Markant Services in Nieuwegein. De kosten voor het transporteren naar Markant Services zijn voor rekening

voor de gefactureerde. Goederen dienen altijd degelijk verpakt te zijn en worden op onze kosten na herstel

retour gezonden naar de dealer of eindgebruiker.

10.4 Markant Services beoordeelt, eventueel in samenspraak met productmanagement, of de garantieclaim terecht

  1. Hierin is de originele aankoopnota van het product van essentieel belang. Indien geen originele aankoopnota

(met daarop vermeld: aankoopdatum, product, merk, model en serienummer indien van toepassing) kan

worden overlegd, wordt de garantieclaim niet gehonoreerd.

10.5 Indien de garantieclaim niet terecht blijkt te zijn worden er per voorval voorrijkosten en op nacalculatie

arbeidsloon en onderdelen in rekening gebracht. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die

optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

  • De niet-inachtneming door eindgebruiker of dealer van bediening en/of onderhoudsvoorschriften dan wel anders dan het voorziene normale gebruik;
  • Normale slijtage;
  • Montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;
  • In overleg met de eindgebruiker of dealer aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
  • Materialen of zaken, die door de eindgebruiker of dealer aan Markant ter bewerking zijn verstrekt;
  • Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de eindgebruiker of dealer toegepast, als mede van, door of namens de eindgebruiker of dealer aangeleverde materialen en zaken;
  • Door Markant van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Markant heeft verstrekt.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Tot de tekortkomingen, waardoor Markant zijn verplichtingen niet kan nakomen, doch die hem niet kunnen

worden toegerekend en die niet kunnen leiden tot schadevergoeding aan de koper, anders dan uit hoofde van

ongerechtvaardigde verrijking, behoren:

  • Enige tekortkoming als onvermijdelijk gevolg van natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging of omstandigheden, oproer en ernstige ongeregeldheden.

Een tekortkoming als gevolg van:

  • Etagnatie van de aanvoer van een (gereed) product door onvoorziene weersomstandigheden;
  • Computerstoringen;
  • Stagnatie van de aanvoer van een product door een (gewijzigde) planning of andere tekortkoming van een reder of leverancier van Markant;
  • Ziekte van personen van zodanige omvang dat behoorlijke en/of tijdige nakoming in redelijkheid onmogelijk is;
  • Staking, werkonderbreking, werkverhindering of vergelijkbare acties in of jegens de onderneming van
  • Markant, haar leveranciers of van derden, van welke diensten zij gebruik maakt;
  • Schade aan bedrijfsmiddelen door brand, storm of van buiten komende onvoorziene oorzaken;
  • Enige maatregel zijdens een nationale of internationale overheid.

11.2 Indien Markant na het tot stand komen van een overeenkomst op goede gronden meent dat de kredietwaardigheid van de koper onvoldoende is dan wel diens betalingen niet of niet binnen de geldende betalingstermijn geschieden, heeft zij het recht, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, van de koper onmiddellijke betaling van, dan wel zekerheidsstelling voor het verschuldigde te verlangen onder opschorting van haar afleveringsplicht.

Artikel 12: Betaling

12.1 Alle betalingen dienen binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening te

geschieden, tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders is vermeld. Markant is te allen tijde gerechtigd contante

betaling en vooruitbetaling te vorderen. Wanneer de koper niet in Nederland is gevestigd, zal de betaling

vooraf – derhalve voordat de levering plaatsvindt – dienen plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen.

12.2 Bij opdrachten boven € 12.500,00 netto (inclusief BTW) geldt – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – de

volgende betalingsregeling:

– Betaling bij opdrachtbevestiging 30%;

– Twee weken (10 werkdagen) vóór aflevering 40%;

– Het restantbedrag binnen 30 dagen na levering goederen.

Bovenstaande percentages worden berekend op basis van de initiële orderbevestiging. Eventuele  wijzigingen

in de order worden doorberekend met het restantbedrag.

12.3 Ingeval van liquidatie, faillissement van of aanvraag van surséance van betaling door de koper zullen diens

verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.4 Na verloop van de in artikel 12.1 genoemde termijn zal de koper in verzuim zijn en vanaf dat tijdstip rente

verschuldigd worden conform het in artikel 9.2 bepaalde.

12.5 In geval van te late betaling is Markant gerechtigd terzake van deze overeenkomst de aflevering van andere

zaken op te schorten, danwel gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en van de koper

volledige schadevergoeding te vorderen.

12.6 Enige betaling door de koper, ongeacht de grootte van het bedrag of aanwijzingen zijdens de koper, zal steeds

geacht worden te zijn geschied, in de eerste plaats in mindering op te eniger tijd verschuldigd geworden rente

en invorderingskosten en vervolgens op de oudste opeisbare vordering van Markant, tenzij deze uitdrukkelijk

en schriftelijk anders verklaart.

12.7 Aan een vertegenwoordiger van Markant kunnen nimmer bevrijdende betalingen terzake van het door Markant

geleverde worden gedaan.

12.8 Alle kosten, provisies, belastingen en andere uitgaven, hoe ook genaamd, die verschuldigd zijn terzake van de

betaling van zaken, op welke wijze die ook geschiedt, of van het daartoe strekkende transfer van gelden komen

voor rekening van de koper.

 

Artikel 13: Intellectuele Eigendom

13.1 Alle gegevens en bescheiden door Markant vervaardigd al of niet in het kader van een specifieke opdracht of

levering, alsmede de daarmee verbonden intellectuele eigendomsrechten, zijn onvoorwaardelijk eigendom

van Markant. Alle gegevens en bescheiden mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Markant

noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd en/of aan derden getoond dan wel ter hand worden

gesteld, ongeacht het daaraan ten grondslag liggende doel. Koper is jegens Markant aansprakelijk voor schade

welke is ontstaan doordat derden gegevens en bescheiden hebben gezien of daarover de beschikking hebben.

13.2 De door Markant aan koper afgegeven gegevens en bescheiden worden eigendom van de koper en mogen

door deze worden gebruikt, onder voorwaarde dat de koper aan zijn financiële verplichtingen jegens Markant

heeft voldaan. De intellectuele eigendomsrechten berusten bij Markant.

13.3 In geval van gebruikmaking van gegevens en bescheiden, welke Markant van koper heeft verkregen, of via

laatstgenoemde van derden heeft ontvangen, staat koper er jegens Markant voor in dat met de gebruikmaking

van die stukken geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast en vrijwaart koper

Markant tegen alle aanspraken daaruit voortvloeiende. Indien een derde op grond van enig beweerd recht

als hiervoor bedoeld tegen de gebruikmaking door Markant bezwaar maakt, is Markant zonder meer reeds

op grond daarvan gerechtigd, terstond de gebruikmaking der betreffende stukken te staken en van koper

vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd de aanspraken van Markant op eventuele verdere

schadevergoedingen, zonder dat laatstgenoemde tot enig schadevergoeding aan koper gehouden zal zijn.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten, aangegaan door Markant, alsmede op de totstandkoming, uitvoering en uitlegging

daarvan, alsmede door haar verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen uit de in het voorgaande lid bedoelde overeenkomsten en handelingen voortvloeiend of

daarmee verband houdende, ook al worden die geschillen slechts door één der partijen als zodanig beschouwd,

zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.